Projekti

Decembris 2021

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu īstenots projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Krauss” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā”

Stabilizējoties kokapstrādes nozarē esošajiem procesiem un atjaunojoties piegāžu un pārdošanas ķēdēm un apjomiem, Sabiedrība 2021.gada 2.pusgadā atsāka jaunu investīciju plānošanu uzņēmuma attīstībā, cita starpā arī projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 ietvaros atlikušo 2 kalšu nomaiņai. Globālās pandēmijas izraisīto seku rezultātā iepriekš fiksētās jaunu kalšu izmaksas vairs nebija spēkā, kā arī neviens no kokmateriālu žāvēšanas kameru piegādātājiem nevarēja garantēt kalšu uzstādīšanu līdz 2021.gada beigām. Sabiedrība aktīvi komunicēja ar vairākiem kalšu piegādātājiem, kā rezultātā 2021.gada nogalē Sabiedrība noslēdza līgumu ar kalšu piegādātāju SIA “Balt Brand” par jaunu kalšu uzstādīšanu Sabiedrības ražotnē līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Novembris 2021

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu tiks īstenots projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Krauss” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā”

SIA “KRAUSS” 2021.gada 27.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā, 2.kārta” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/20/A/027 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt šādus energoefektivitāti veicinošus pasākumus:
(1) kokmateriālu garināšanas līnijas ar optimizāciju nomaiņa;
(2) automatizētas kokmateriālu zāģēšanas līnijas ar optimizāciju neapmalotu dēļu sazāģēšanai nomaiņa;
(3) siltumpadeves uz presi siltumizolācijas atjaunošana;

Veiksmīgai projekta pasākumu ieviešanai tiks nodrošināta kompetenta projekta vadība.

Īstenojot pasākumus plānots sasniegt 249,29 MWh lielu siltumenerģijas un 142,78 MWh lielu elektroenerģijas ietaupījumu gadā, kopā sasniedzot 392,07 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā, t.sk. esošo enerģijas patēriņu konkrētajos ražošanas procesos samazinot 72,33% apmērā. Aprēķinātais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 7,92 t/CO2. Plānotais enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā – 6413,69 MWh.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1’991’031.27 EUR apmērā, no tām attiecināmās izmaksas – 902’662.01 EUR, neattiecināmās izmaksas – 1’088’369.26 EUR. No projekta attiecināmajām izmaksām 53,19% jeb 480’099.76 EUR apmērā plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums, savukārt 422’562.24 EUR privātās attiecināmās izmaksas.

Projektu plānots īstenot 29 mēnešu laikā, t.i. no 2021.gada augusta līdz 2023.gada decembrim.

Septembris 2021

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu tiek īstenots projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Krauss” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā”

Sabiedrība meklējot iespējas sasniegt projektā “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) noteiktos energoefektivitātes rādītājus ar ierobežotajiem finanšu resursiem, veica citus energoefektivitātes pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Rezultātā, Sabiedrība veica būtiskus katla modernizēšanas un atjaunošanas darbus, būtiski uzlabot siltumenerģijas ražošanas avota efektivitāti. 2021.gada vasarā tika veikti esošā ūdenssildāmā katla atjaunošanas darbi, uzlabojot katla degšanas procesu, atjaunojot siltumapmaiņas procesu un atjaunojot dūmgāzu novadīšanas procesu, kā arī tika uzstādīta drošības un regulēšanas sistēma. Tādejādi, ūdenssildāmā katla nomaiņas vietā veicot būtiskus katla modernizēšanas un atjaunošanas pasākumus, tika sasniegts 1126,90 MWh liels siltumenerģijas ietaupījumu gadā, kas ir līdzvērtīgs iepriekš aprēķinātajam siltumenerģijas ietaupījumam pie katla nomaiņas.

Decembris 2020

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu tiek īstenots projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Krauss” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā”

Saistībā ar Covid-19 izraisītām sekām uzņēmējdarbībā uzņēmums projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu pagarinājis par gadu, paredzot Projekta noslēgšanu līdz 2021.gada beigām.

Decembris 2019

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu tiek īstenots projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Krauss” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā”

Uzņēmuma noslēdzis projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanas pirmo kārtu. Uzņēmums ražotnē ir uzstādījis un saimnieciskajā darbībā ekspluatē jauno ēveli ar padeves un pakošanas sistēmu, kā arī uzstādījis 2 jaunas kokmateriālu kaltes. Pārējos projektā paredzētos pasākumus paredzēts īstenot 2020.gadā.

Marts 2019

Ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu tiks īstenots projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Krauss” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā”

SIA “KRAUSS” 2019.gada 19.martā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “KRAUSS” kokapstrādes ražotnē Klintaines pagastā” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/18/A/038 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt trīs apjomīgas energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Klintaines pagastā un, īstenojot plānotās aktivitātes, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 16.10. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana) uzņēmumā. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir:
1) Jaunas ēveles ar padeves un pakošanas sistēmu uzstādīšana;
2) Jaunas katlu mājas izveide;
3) Jaunu kokmateriālu kalšu uzstādīšana;
4) Projekta vadības pakalpojumu nodrošināšana.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 1 520 980 EUR, no tām 456 294 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu.
Projekts īstenošana paredzēta 20 mēneša laikā, indikatīvi līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Janvāris 2017

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

Krauss SIA ir noslēdzis 03.01.2017. līgumu Nr. SKV-L-2017/7 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Mūsu profesionāļu komanda ar prieku atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem!